Ṯuḏarṯ n Siḏna Dawud s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Ṣenneṭ i ȓebƹaḏ n lʼayaṯ zi ssuraṯ issawaȓen x ȓiyyam n Siḏna Dawed, tarjment ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Zzabur yuca-as-ṯ Arebbi i Siḏna Dawed, ḏayes 150 n yizȓan. Aqa izȓi wis 23:

Siḏi Arebbi ineddeh-ayi,

amecnaw wenni irassen iḥuȓiyen,

war ḏayi itxeṣṣi walu.

Ḏeg imucan n ṯuzeyzut,

ḏinni iy ḏayi isreyyaḥ.

Zzaṯ i waman iṣfan,

ḏinni ineddeh-ayi,

iticc-ayi jjehḏ ḏ jḏiḏ.

Ḏeg ibriḏen iṣebḥanen itgewwaḏ-ayi,

ḥima aḏ ḥemḏeɣ isem nnes waha.

Meȓa ḏi ṯiȓi n ȓmewṯ uyureɣ,

zi ccerr war teggwḏeɣ,

minzi aqac akiḏi.

Aƹekkaz ḏ ṯeɣriṯ nnec,

ḥeṭṭan xafi.

Zzaṯ i ȓaƹḏu inu

ṯuciḏ-ayi mkuȓ ȓxir.

S zzect ṯḏehneḏ azeǧif inu,

uca ȓkas inu ifeyyeḍ.

Ȓxir ḏ arḍa aḏayi ḏfaren

ḏi marra ṯuḏarṯ-a,

aḏ qqimeɣ ṭṭarf i Siḏi Arebbi i ȓebda.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.