Izȓan n nnabi Dawed s ṯmaziɣṯ n Arrif (Tarifit)

Share