Ṯabrat ɣar iƹibraniyen s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis ṯsaƹṭac yuri-t ijjen n arrasul, ṯabrat nni qqaren-as Ṯabrat ɣar iƹibraniyen.

Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Ssura-ya ḏ ijjen n ṯebrat iy yura ijjen n arrasul i ȓmuminin imezwura iy yumnen zi Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Ḏi ṯebrat-a itcerraḥ arrasul nni ṯa s ṯa x min iƹna Siḏiṯneɣ Ƹisa Lmasiḥ. Siḏiṯneɣ Ƹisa maci ɣir ḏ bnaḏem waha, netta ƹaweḏ ḏ Mmis n Arebbi. Netta ḏ ȓefqih ameqqran, imɣar x marra ȓfuqha imeqqranen n dduniṯ-a. Netta ḏ lwasiṭ jar bnaḏem ig iƹeṣṣan ḏ Arebbi Subḥanah wa Tƹala. Ƹaweḏ ḏi ṯebrat-a itcejjaƹ arrasul nni ȓmuminin aḏ ṣebbaren xmi twajahen aƹeddeb. Itxeṣṣa war tbeddin ca aḏ munen ag wayawya, itxeṣṣa aḏ cejjƹen ayawya bac aḏ ggen ȓxir ḏ ȓemḥibbeṯ.

Uḏem wis 11 n ṯebrat-a maƹruf. Issawaȓ x min iƹna lʼiman ḏ ca n yiwḏan iqḏimen ig isxeddamen ijjen n lʼiman ḏ ameqqran aṭṭas ḏi ṯuḏarṯ nsen. X Siḏiṯneɣ Ƹisa ṯeqqar ssura-ya  ḏeg wuḏem wis 1 ḏi lʼaya 3: Netta ḏ nnur n lƹaḍama n Arebbi ḏ ṣṣifeṯ n ṭṭabiƹa nnes bȓa axeṭṭi. S jjehḏ n wawaȓ nnes iy zi irebbu marra ṯimesȓayin. Wami iḥell ȓmuƹṣiyeṯ n bnaḏem isiṣfa-t, ssenni iqqim x ufusi n Arebbi Subḥana wa Tƹala. Ṣenneṭ niɣ ɣer swadday awaȓen nneɣni n Arebbi iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat ɣar iƹibraniyen.

Share