Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Filippas s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis ḥiṭac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Filippas. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Siḏna Bulus min iƹna? Tuɣaṯ netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, walakin ijjen n nhar iẓra Siḏiṯneɣ Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar yumen zzayes. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Ssura-ya nettaṯ ḏ ijjen n ṯebrat yuri-t Siḏna Bulus i jmaƹeṯ ṯamezwarut n ȓmuminin n Ƹisa Lmasiḥ ḏeg Urupa. Aqaṯen ḏi ṯendint n Filippas ḏi ṯmurṯ n Lyunan. Maci niṯni waha, yuri-t Siḏna Bulus i marra ȓmuminin mani ma ǧan. Wami yura ṯabrat-a arrasul Bulus tuɣaṯ ḏ ameḥbus ḏeg yijjen n ȓeḥbes ƹlaḥsab Ƹisa Lmasiḥ.

Ḏi ṯebrat-a itcejjaƹ ȓmuminin aḏ farḥen s Siḏiṯsen mamc ma ǧant ḍḍuruf nsen. Waxxa netta ḏ ameḥbus izeyyar xas ȓḥaȓ, tuɣa izemmar aḏ ifareḥ wami igga ttiqeṯ nnes ḏi Arebbi. Ḏi ṯebrat-a ṯanita itweṣṣa Siḏna Bulus ȓmuminin mamc ɣa iy ggen i ȓƹaḏyan nsen iy ḏasen tƹerraḍan x lʼiman. Itweṣṣa-ṯen ƹaweḏ mamec ɣa ṣeȓḥen amenɣi jarasen ḏi jmaƹeṯ nsen. Itxeṣṣa labud aɣarneɣ yiȓi array am wenni n Siḏiṯneɣ Ƹisa. Manaya aqaṯ ḏeg wuḏem wis 2 n ṯebrat-a ḏi lʼaya 5 ḥetta lʼaya n 7 aȓ ṯsawent: Array nwem itxeṣṣa aḏ yiȓi am array n Ƹisa Lmasiḥ. Netta aqaṯ ḏ ṣṣifeṯ n Arebbi, walakin wami imqudda ak Arebbi war inwi ca aḏ iṭṭef ḏi manayenni. Lla, netta yarra ixef nnes ḏ walu iṭṭef ijjen n ṣṣifeṯ am yismeɣ, iƹni ixȓeq-d am ṣṣifeṯ n bnaḏem... Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Filippas.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.