Ṯuḏarṯ n Siḏna Isḥaq ḏ Siḏna Yaƹqub s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)


Ṣenneṭ i ȓebƹaḏ n lʼayaṯ zi ssura umi qqaren Imezwura zeg wuḏem wis 25 aȓ 35. Ṯessawaȓ x ȓiyyam n Siḏna Isḥaq ḏ mmis Siḏna Yaƹqub, ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ.


Ɣer ḏanita x Siḏna Yaƹqub wami imuɣzer ak yij n lmalaʼika irezzu Siḏna Yaƹqub aṯ ibarek Siḏ Arebbi. Manaya aqaṯ ḏeg wuḏem wis 32 zi lʼaya 22 aȓ 28: Ikkar Siḏna Yaƹqub ǧiȓeṯ nni, yiwi ṯimɣarin nnes s ṯnayen, ḏ ṯnayen n ṯxeddamin nnes, ḏ ḥiṭac n ṯarwa nnes, izwa iɣzar umi qqaren Yabbuq. Isezwa-ṯen ajemmaḍ-in n yiɣzar akeḏ wagȓa nnes marra. Maca iqqim Siḏna Yaƹqub waḥḏes u itmuɣzaȓ akiḏes ḏinni ij n uryaz aȓ wami ḏ ȓefjaȓ. Wami yufa uryaz nni belli war ḏas izemmar ca i Siḏna Yaƹqub aṯ iɣȓeb, yuwwṯi-ṯ ɣar uyumes uḍar, uca ibḏa itzeḥḥaf.- Inna-as uryaz nni i Siḏna Yaƹqub: "Ifejjaȓ-d ȓḥaȓ, ḍȓeq-ayi."- Yarra xas Siḏna Yaƹqub: "War ḏac ḍeǧqeɣ ca aȓ ḏayi ɣa ṯbarkeḏ."- Isseqsa-ṯ uryaz nni: "Mamc ḏac qqaren?"- Yarra xas: "Qqaren-ayi Yaƹqub."- Inna-as uryaz nni: "War itiȓi yisem nnec Yaƹqub zi ssa aȓ ṯsawent, maca aḏ yiȓi Israʼil, minzi ṯmuɣzȓeḏ akeḏ Arebbi ḏ yiwḏan ṯrebḥeḏ."

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.