Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Kulus s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯin. Ssura wis ṯenƹac yuri-t Siḏna Bulus, qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Kulus. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Siḏna Bulus min iƹna? Tuɣaṯ netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, walakin ijjen n nhar iẓra Siḏiṯneɣ Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar yumen zzayes. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Wami yura ṯabrat-a arrasul Bulus tuɣaṯ ḏ ameḥbus ḏeg yijjen n ȓeḥbes ƹlaḥsab lʼiman nnes zi Ƹisa Lmasiḥ.

Aqa ca n wawaȓen zi ssura-ya issawaȓen x Siḏna Ƹisa. Aqaṯen ḏeg wuḏem wis 1 ḏi lʼaya 15 ɣar lʼaya 16 ṯeqqar: Mmis netta ḏ ṣṣifeṯ n Arebbi wenni war nzemmar neccin aṯ nẓer. Netta ḏ amenzu iḥekkem x qaƹ min d itwaxeȓqen. Zzayes netta iy zi d twaxeȓqent qaƹ ṯimesȓayin ig iǧan ḏeg ujenna niɣ ḏi ṯmurṯ. Waxxa tbanent-id niɣ war d tbinent ca. Niɣ ḏ lƹarcaṯ niɣ ḏ lmemlakaṯ niɣ ḏ yinni iḥekkmen niɣ ḏ yinni ijehḏen. Qaƹ ṯimesȓayin-a zzayes iy d twaxeȓqent, twaxeȓqent-as-d i netta. Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin n Ayṯ-Kulus.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.