Lkitab n arrasul Matta s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil ƹaweḏ qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis waḥit yuri-t Siḏna Matta, u ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Matta? Netta zi ṯenƹac nni n arrusul imezwura n Siḏna Ƹisa. Tuɣa ɣares ɣar Siḏna Ƹisa cwit n imeḥḍaren wami yufa Siḏna Matta iqqim ɣar yij n missa ijemmeƹ ȓaƹcur i ȓmexzen n Ruma. Aqa min iweqƹen nhar nni. Ṯeqqar Ssura n Siḏna Matta ḏeg wuḏem wis 9 zi lʼaya 9 aȓ 13: Wami yuyur ssenni Ƹisa, iẓra ij n uryaz qqaren-as Matta iqqim ḏeg umcan mani jemmƹen ȓaƹcur. Inna-as Ƹisa: "Ḏfar-ayi-d." Ikkar Matta, iḏfar-iṯ. Iqqim Ƹisa ḏi ṯeddarṯ n Matta, itett netta ḏ imeḥḍaren nnes. Aṭṭas n iƹeccaren ḏ yinni iƹṣan qqimen tetten akiḏes. Wami ẓrin ȓḥizeb n ifarrisiyen manayenni kkaren nnan-asen i imeḥḍaren nnes: "Mayemmi itett lmuƹallim nwem akeḏ iƹeccaren ḏ yinni iƹṣan?" Isȓa-yasen Ƹisa, inna-asen: "Iwḏan iǧan mliḥ war teḥḏijin bu uḍbib, teḥḏajan-ṯ imehȓac. Ruḥem rzum x ȓmaƹna n lʼaya iy iqqaren: Xseɣ aḏ treḥmem iwḏan, war xseɣ bu aḏ tɣarṣem i ȓebhayem. War d usiɣ aḏ ȓaɣiɣ yinni iǧan nican, usiɣ-d ɣar yinni iƹṣan!" Ɣer niɣ ṣenneṭ swadday i wawaȓen nneɣnit n Arebbi iy d yusin ḏi Ssura n Siḏna Matta.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.