Lkitab n arrasul Yuḥanna s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil ƹaweḏ qqaren-as Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis arbeƹa yuri-t Siḏna Yuḥanna, ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Yuḥanna? Netta zi ṯenƹac nni n arrusul imezwura n Siḏna Ƹisa. Wami ibḏa Siḏna Ƹisa itbeccar, Siḏna Yuḥanna nettta jar arbeƹa n imeḥḍaren nni ig ixḍar ḏ amezwaru Siḏna Ƹisa aḏ xeḏmen akiḏes. Ij n yisem ig iqqar Siḏna Yuḥanna x Siḏna Ƹisa netta ḏ "Awaȓ n Arebbi." Ṯeqqar Ssura n Siḏna Yuḥanna ḏeg wuḏem wis 1 zi lʼaya 14 aȓ 18: Awaȓ-a iḏwer ḏ bnaḏem, izḏeɣ jaraneɣ. Neccin neẓra lƹaḍama ɣares iǧan, lƹaḍama-ya ṯeǧa ɣar mmis waḥḏes n Babas. Netta iccur s arḍa ḏ lḥaqiqa. Icheḏ xas Yaḥya, itberraḥ inna: "Ḏ wa iy xef tuɣa ssiwȓeɣ. Nniɣ-awem aḏ d yas ijjen menbaƹd i nec, walakin netta imɣar xafi minzi tuɣaṯ qbeȓ ma aḏ iȓiɣ nec." S lbaraka nnes ṯameqqrant ibarek-aneɣ marra s arḍa x arḍa. Ccariƹa n Ayṯ-Israʼil ṯemmuc x ufus n Musa. Arḍa ḏ lḥaqiqa niṯenti usint-id x ufus n Ƹisa Lmasiḥ. Uȓa ḏ ijjen war iẓri Arebbi ƹemmarṣ. Mmis waḥḏes ig iǧan ḏeg wuȓ n Babas ḏ netta iy ḏaneɣ d iseḍharen Siḏi Arebbi. Ɣer niɣ ṣenneṭ swadday i wawaȓen nneɣnit n Arebbi iy d yusin ḏi Ssura n Siḏna Yuḥanna.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.