Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi jwayeh n Ufasus s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis ƹecra yuri-t Siḏna Bulus u qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi jwayeh n Ufasus. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Bulus? Tuɣa netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, walakin ijjen n nhar iẓra Siḏiṯneɣ Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar Bulus yumen zzayes. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Ssura-ya ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Bulus i ȓmuminin imezwura iy iǧan ḏi jwayeh n Ufasus. War iǧi bu niṯni waha, yuri-t ƹaweḏ i marra ȓmuminin mani ma ǧan. Wami yura ṯabrat-a arrasul Bulus imken netta aqaṯ ḏ ameḥbus ḏeg yijjen n ȓeḥbes ḏi ṯendint n Ruma ƹlaḥsab Ƹisa Lmasiḥ.

Ḏi ṯebrat-a Siḏna Bulus itcejjaƹ ȓmuminin aḏ ƹicen ijjen n ṯuḏarṯ iticcen lqima i Siḏiṯneɣ Ƹisa. Iqqar-asen ƹaweḏ qa jmaƹeṯ n ȓmuminin nettaṯ ḏ ddat n Lmasiḥ u Lmasiḥ netta ḏ azeǧif itrayyan x ddat-a. Ḏi jmaƹeṯ-a tmunen marra yinni itamnen ḏeg yijjen n ddat. Maṯalan neccin am yijjen n ȓebni ḏ yijjen n ṯeddarṯ ḏi Arebbi. Itcerraḥ manaya mliḥ ḏi ssura-ya  ḏeg wuḏem wis 2 ḏi lʼaya 20 ɣar lʼaya 21 ṯeqqar: Ṯaddarṯ-a nettaṯ ṯebna x dsas n yizra iy iǧan ḏ arrusul ḏ lʼanbiya. U Lmasiḥ s yixef nnes aqaṯ ḏ azru nni iy iǧan ḏeg umcan aṣebḥan ḏi ṯɣemmarṯ n dsas nnes. Ḏayes ḏi netta iy imun marra ȓebni n ṯeddarṯ-a tgaƹƹaḏ ḏ icten bac aḏ tiȓi ḏ ijjen n ṯemziḏa ḏ ṯamqeddest i Arebbi. Klika swadday bac aḏ tɣareḏ awaȓen nneɣni n Arebbi s ṯmaziɣṯ n Arrif iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi jwayeh n Ufasus.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.