Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi Galaṭya s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis tesƹa yuri-t Siḏna Bulus u qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi Galaṭya. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Bulus? Tuɣa netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, walakin ijjen n nhar iẓra Siḏiṯneɣ Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar Bulus yumen zzayes. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Ssura-ya ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Bulus i ȓmuminin imezwura iy iǧan ḏi lʼiqlim n Galaṭya. Jwayeh nni aqaṯ ḏi Turkya nhar n yiḍa.

Ḏi ṯebrat-a yura Siḏna Bulus x mammec ɣa fehmen ȓmuminin Ccariƹa n Musa. Iqqar-asen i ȓmuminin belli maci labud aḏ ḏeffaren lƹadaṯ ḏ ttaqafa iy ḏayes. Ṯimesȓayin nneɣni iy ḏayes ḏi Ccariƹa am lqawanin nni iy ssawaȓen x ccer niɣ ḏ min iǧan ḏ aṣebḥan niṯenti ƹaḏ muhimin walakin aṯent fehem niṯni s nnur n Lmasiḥ. Ȓmuminin aḏ gguren s Arruḥ n Mmis n Arebbi ḏi lḥurriya n lʼiman nsen. S lʼiman zi Mmis n Arebbi aḏ ḏewȓen ḏ ṯarwa n Arebbi, iƹni iqbeȓ-iṯen Arebbi aḏ iȓin ḏ iḥarmucen ḏ ṯiḥarmucin nnes. Ṯeqqar ssura-ya  ḏeg wuḏem wis 2 ḏi lʼaya 20: Twaṣellbeɣ ak Lmasiḥ. Ssa aȓ ṯsawent maci ḏ nec iy ɣa iddaren lla, ḏ Lmasiḥ iy ɣa iddaren ḏayi. Ṯuḏarṯ-a iy ddareɣ ȓexxu ḏi ddat inu, aqa ddareɣ-t s lʼiman inu zi Mmis n Arebbi iy ḏayi iḥibben iṣeddeq xafi ixef nnes. Ṣenneṭ niɣ ɣer swadday awaȓen nneɣni n Arebbi iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin iy iǧan ḏi Galaṭya.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.