Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ s ṯmaziɣṯ n Arrif (Ṯarifiṯ)

Lʼinjil ɣares ṯnayen n yisemawen, qqaren-as Lʼinjil qqaren-as ƹaweḏ Ȓƹaheḏ ḏ jḏiḏ. Lʼinjil ḏayes 27 n ssuraṯ. Ssura wis sebƹa yuri-t Siḏna Bulus u qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ. Ṯtarjem ḏanita s ṯmaziɣṯ n Arrif, iƹni ṯarifiṯ. Min iƹna Siḏna Bulus? Tuɣa netta ḏ aʼisraʼili ḏ axwanji, walakin ijjen n nhar iẓra Siḏiṯneɣ Ƹisa ḏi lwaḥi ikkar Bulus yumen zi Siḏiṯneɣ Ƹisa. Iggi-ṯ Arebbi ḏ arrasul. Ssura-ya ḏ ijjen n ṯebrat iy yura Siḏna Bulus i ȓmuminin imezwura zi ṯendint n Kurinṯ ḏi ṯmurṯ n Lyunan. Yura ḏayes Siḏna Bulus x lqudraṯ ruḥiyaṯ ig iticc Arebbi i ȓmuminin ḥima aṯen isejheḏ ḏi lʼiman. Yura x mamc iy ṯent ɣa nsexḏem ḏ mamc war ṯent nesxeddim ca. Yura x ȓemȓac u ƹaweḏ x mamc ṯeǧa lƹibada n iryazen ḏ ṯemɣarin. Yura x ȓxeḏmeṯ n arrusul ḏ ȓḥaqq n ccarḍ iy ɣarsen ɣar yinni ixeddmen ƹlaḥsab Lʼinjil. Yura arrasul Bulus ḏi ssura-ya ḏeg wuḏem wis 13 x yijjen n ubriḏ iǧan yuƹȓan zi marra ibriḏen - iƹni abriḏ n ȓemḥibbeṯ. Ssura-ya wis 13 nettaṯ maƹrufa aṭṭas u ḏ ṯaṣebḥant ḏi Lʼinjil. Ḏeg wuḏem wis 15, yura Siḏna Bulus x lqiyama n Lmasiḥ ig igga ḏ lqiyama n imettinen ḏi Nhar Aneggaru. Arrasul Bulus yura ƹaweḏ x lmacakil ḏi jmaƹṯ n ȓmuminin iƹni ȓmuƹṣiyaṯ nsen ḏ lxilafaṯ jarasen. Xzar aȓ wadday bac aḏ ṯeẓreḏ ttarjama n wuḏem wis 13 s ṯmaziɣṯ n Arrif. Aȓ wadday n wawaȓen nni, klika x rrawabiṭ ḏi lmilfaṯ p-d-f bac aḏ teɣreḏ marra awaȓen n Arebbi iy d yusin ḏi ssura-ya qqaren-as Ṯabrat ṯamezwarut n arrasul Bulus ɣar ȓmuminin zi Ayṯ-Kurinṯ.

 

Abriḏ iy iǧan yuƹȓan qaƹ zi marra

1 Maƹlik ssawaȓeɣ s yiȓesawen n iṯarrasen s lluɣa,
     maƹlik ssawaȓeɣ s lluɣa n lmalaʼikaṯ iƹni ruḥiya,
     maca nec ȓemḥibbeṯ war ɣari tiȓi ca,
    iȓi nec tseddaƹeɣ am yij n darbuga,
    iȓi nec temqerqabeɣ am ȓqarqub waha.
2 Nec maƹlik ɣari lqudra aḏ ssiwȓeɣ am lʼanbiya,
    maƹlik fehmeɣ marra min inuffaren ḏ marra ṯusna,
    maƹlik sxeddameɣ lʼiman ḥima aḏ smuttiɣ iḏurar-a,
    iȓi ḏ walu iy ǧiɣ meȓa nec war tḥibbiɣ ca.
3 Nec maƹlik ṣedqeɣ marra min ɣari ḏ agȓa,
    maƹlik sellmeɣ ixef inu aḏ ḥerqen ddat-a,
    iȓi war rebḥeɣ walu meȓa war tḥibbiɣ ca.

4 Ȓemḥibbeṯ ḏayes ttisaƹ n ȓxaḍar, ḏayes ij n lḥanana.
Ȓemḥibbeṯ war teftaxar war ṯḥesseḏ ca.
War ḏayes ttakebbur, 5 aqa nettaṯ tseḏḥa.
War ṯrezzu ca x min ṯenwa nettaṯ waha.
War ishiȓ aḏ tƹeṣṣeb, meȓa ƹṣan-t tettu ḏeɣya.
6 War ṯfarreḥ ca zi ccerr, ṯfarreḥ zi lḥaqiqa.
7 War ṯfeṭṭaḥ ƹemmarṣ. Tamen cḥaȓ ma ṯekka.
Ṯṣebbar x marra min iǧan. S lʼamal ȓebda tmenna.
8 Ȓemḥibbeṯ-a nettaṯ ƹemmarṣ aḏ teqḍa,
     maca aḏ ntahan wawaȓen n lʼanbiya,
     iȓesawen n iṯarrasen war tɣimin ca ḏ lluɣa,
     lmaƹrifa aḏ twakemmeȓ iƹni ṯusna.
9 Aqa min nessen maci ikmeȓ manaya,
     min nessawaȓ neccin lʼanbiya ḏ unqiṣ ig iǧa.
10 Min iǧan qaƹ ikmeȓ xmi d ɣa iban ḏanita,
     ssenni min iǧan ḏ unqiṣ aḏ iweddar netta.

11 Wami nec tuɣayi ḏ aseymi waha,
     amecnaw aseymi ssiwȓeɣ am netta,
     amecnaw aseymi fekkareɣ am wanita,
     amecnaw aseymi war tmeyyizeɣ s lfikra.
Nec wami ḏewȓeɣ ḏ aryaz baƹda,
     semḥeɣ ḏeg ibriḏen n useymi-ya.
12 Aqa ȓexxu nxezzar ḏeg yij n ṯisiṯ war ṯeṣfi ca,
     maca menbaƹd a nemẓer mliḥ qara ḏi qara.
Ȓexxu min ssneɣ ḏ unqiṣ ig iǧa,
     menbaƹd aḏ ssneɣ nec ṯimesȓayin marra,
     kif-kif mammec twassneɣ nec ḏanita.
13 Aqaṯen ȓexxu qqimen ṯȓaṯa-ya:
     lʼiman ḏ lʼamal ḏ ȓemḥibbeṯ yina.
Maca zi yina ḏaysen ȓemḥibbeṯ iy iǧan ṯuƹȓa.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.